Certifikáty

Dokumentace pro výdej certifikátů

Pro vydání certifikátu je potřebná rádně vyplněná a předložená dokumentace (viz níže).

Dokumenty/doklady potřebné pro výdej certifikátu:

  • primární doklad - platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • sekundární doklad - platný řidičský průkaz, průkaz notáře, karta pojištěnce, pas, popřípadě jiný doklad stejné právní váhy
  • originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení nebo dokumentu opravňující provádět notářskou činnost
  • potvrzení o zaměstnaneckém poměru - podepsané notářem nebo oprávněným zástupcem (vzor ke stažení)
  • dokument "Akceptace oprávněných osob do CIS" (vzor ke stažení)

Upozorňujeme, že ačkoliv může mít notář/ka či zaměstnanec NK na své jméno i více certifikátů, na více úložištích,  může být pouze jeden zavedený pro oprávnění přístupu do CIS2! Toto bezpečnostní opatření vychází přímo ze zadání prezidia NKČR a naše společnost nemůže tyto pravidla změnit. 

Kromě výše uvedených dokladů vás žádáme o zajištění administrátorského přístupu ke všem počítačům, u kterých bude prováděna registrace certifikátů, pokud jsou chráněny administrátorským heslem.

Při výdeji certifikátu je bezpodmínečně nutná osobní přítomnost všech zaměstnanců, včetně notáře/notářky, kterým bude elektronický podpis vydán. V případě nepřítomnosti dané osoby může být certifikát vydán v zastoupení, ale je nutné mít připravenou notářsky ověřenou plnou moc pro zastupující osobu (vzor ke stažení). V opačném případě nebude moci být certifikát vydán.

 

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor