Certifikáty

Dokumenty pro získání balíčku I.CA Premium

Při návštěvě registrační autority je nutné předložit níže uvedené dokumenty :

Nepodnikající fyzická osoba

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)

Podnikatel, OSVČ

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
 • doložení existence společnosti (originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu...)

Zaměstnanec

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
 • doložení existence společnosti (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku/registru*, živnostenského listu, zřizovací listiny, resp. jiného dokladu stejné právní váhy a který/která musí obsahovat úplné obchodní jméno, identifikační číslo (je-li přiřazeno), adresu sídla, jména osoby/osob, oprávněné/oprávněných k zastupování (statutárních zástupců) a způsob, jakým za právnickou osobu jednají a podepisují)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru (potvrzení musí být opatřeno podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele; na dokumentu se vždy uvádí jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby – statutárního zástupce); 

Pokud žadatel není v zaměstnaneckém poměru k dané společnosti a žádá, aby název společnosti byl v jeho kvalifikovaném certifikátu uvedený, dokládá vztah ke společnosti plnou mocí k zastupování; 

Pseudonym

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
 • pokud se jedná o ověřitelný údaj, je žadatel o certifikát povinen tuto skutečnost v rámci ověřovací procedury na RA doložit.

Jednání v zastoupení
Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
 • další doklad totožnosti zmocněnce
 • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; 
 • originály, případně úředně ověřené kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu a druhého dokladu totožnosti žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů
 • další dokumenty dle typu certifikátu, viz výše

* Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě společností zapsaných v Obchodním rejstříku ČR není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).

zdroj: www.ica.cz

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor