Certifikáty

Dokumenty k získání komerčního certifikátu

Pro vydání komerčních certifikátů je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty :

Nepodnikající fyzická osoba

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy

Právnická osoba

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • doložení existence společnosti (výpis z obchodního rejstříku*, živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČ..)
 • dokument opravňující k jednání za společnost – plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci), jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí).

Zaměstnanec

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
 • doložení existence společnosti (výpis z obchodního rejstříku*, živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČ..)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru (potvrzení musí být opatřeno podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele; na dokumentu se vždy uvádí jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby – statutárního zástupce). Podpis oprávněné osoby musí být úředně ověřen.

Pokud žadatel není v zaměstnaneckém poměru k dané společnosti a žádá, aby název společnosti byl v jeho komerčním certifikátu uvedený, dokládá vztah ke společnosti plnou mocí k zastupování.

Jednání v zastoupení
Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
 • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; 
 • originál, případně úředně ověřenou kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů
 • další dokumenty dle typu certifikátu, viz výše

* Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě společností zapsaných v Obchodním rejstříku ČR není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).

zdroj: www.ica.cz

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor